VÉ «3-DAY MULTI PASS»
Thời gian tham gia trong khu vực lễ hội giới hạn trong vòng 72 giờ, bắt đầu từ thời điểm qua cửa soát vé đầu tiên Không giới hạn thời gian ở trong khu vực lễ hội Vé vào cửa có giá trị trong toàn thời gian của dự án Số lần vào cửa không giới hạn
8 550
Vui lòng nhập thông tin cá nhân
Thông tin chi tiết về khách hàng có thể thay đổi tại tài khoản cá nhân sau khi mua vé
Đã đăng ký
Quên mật khẩu